Przydatne.PL - przyda Ci sięnajlepsze
subskrypcja:free
gratis programgratisowyprogramprogramy
free
ppprogramyzasadydarmoweregulamin freeprogramdarmowe

Zasady Programu Partnerskiego Przydatne.pl

 1. Organizatorem Programu Partnerskiego serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem www.Przydatne.pl (zwanego dalej Programem) jest firma INDANET z siedzibą
  w Warszawie, Al. Solidarności 115/2, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej
  Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy pod nr: 472120; REGON: 140152030.
 2. Celem Programu jest popularyzacja serwisu internetowego Przydatne.pl (zwanego dalej Serwisem) oraz zwiększenie sprzedaży towarów oferowanych w Serwisie poprzez działania osób uczestniczących w Programie (zwanych dalej Partnerami), w sposób i na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej Regulaminem).
 3. Z chwilą dokonania zgłoszenia do Programu, każdy Partner oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje bezwarunkowo w całości oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 4. Udział w Programie jest bezpłatny i dobrowolny.
 5. Zgłoszenie udziału w Programie dokonywane jest poprzez realizację procedury rejestracyjnej dostępnej na stronach Serwisu.
 6. Poprzez zgłoszenie udziału w Programie podmiot zgłaszający staje się Partnerem Organizatora w zakresie realizacji współpracy w ramach Programu oraz oświadcza, iż wszelkie informacje i dane podane do Serwisu podczas realizacji procedury zgłoszeniowej
  są prawdziwe, a także zobowiązuje się do niezwłocznego ich uaktualniania w przypadku zmian.
 7. Zgłoszenie udziału w Programie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdego zgłaszającego na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, które będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji współpracy w ramach Programu zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 Sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
 8. Każdy Partner wyraża zgodę na otrzymywanie informacji od Organizatora dotyczących nowych produktów lub usług świadczonych przez Organizatora lub na łamach Serwisu.
 9. Promocja Serwisu i produktów oferowanych za jego pośrednictwem jest realizowana przez Partnerów poprzez zamieszczanie partnerskich linków reklamowych Serwisu na własnych stronach WWW.
 10. Partnerom nie wolno stosować metod zapraszania do Serwisu poprzez mailing polecający
  w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 11. Z tytułu realizacji celów będących istotą Programu, objawiających się generowaniem przychodów dla Organizatora z tytułu sprzedaży produktów lub usług oferowanych w Serwisie na rzecz osób, które dokonają zakupu tych produktów lub usług dzięki działalności Partnera zgodnej z niniejszym Regulaminem, Organizator będzie nagradzał Partnera prowizją.
 12. Od strony technicznej, przyznawanie środków na konto poszczególnych Partnerów, realizowane jest wyłącznie poprzez zastosowanie technologii plików „ cookies ”, zapisywanych w systemach informatycznych osób dokonujących zakupów w Serwisie w wyniku wejścia do Serwisu poprzez hiperłącza przekierowywujące do Serwisu zawarte
  w linkach reklamowych Partnerów.
 13. Pliki „cookies” stosowane na potrzeby Programu mają "dożywotnią" ważność co oznacza,
  iż Partnerowi będą naliczane punkty za wszystkie transakcje zrealizowane w Serwisie
  "na zawsze" od zapisania pliku „cookies” w systemie informatycznym, z którego transakcje będą dokonywane.
 14. Program oprócz prowizji od sprzedaży bezpośrednio wygenerowanej przez Partnerów oferuje również 10% prowizji od sprzedaży Partnerów "zwerbowanych" - zarejestrowanych
  z linków referencyjnych Partnera. Program ma charakter dwu-poziomowy.
 15. Partnerzy mogą zgłaszać do Organizatora żądania wypłaty środków pieniężnych bezpośrednio w Panelu Partnera, gdy kwota zgromadzonych środków pieniężnych będzie
  nie mniejsza niż 100 zł. Organizator skontaktuje się z Partnerem w celu ustalenia kwestii formalnych i prawnych związane z wypłatą środków.

  Osoby fizyczne rozliczane są na podstawie umowy o dzieło.
  Firmy oraz osoby fizyczne prowadzące dzialność gospodarczą rozliczane są na podstawie faktur VAT.
 16. Rozliczenie Partnerów (zgłaszającym chęć wypłaty środków) dokonywane jest raz w miesiącu w dniach 20-25 danego miesiąca.
 17. W przypadku rezygnacji przez Partnera z własnej inicjatywy z udziału w Programie, czego Partner może dokonać w każdej chwili zgłaszając to Organizatorowi, mogą być wypłacone środki finansowe, o ile do wypłaty będzie kwota przynajmniej 100 zł.
 18. Jednostronne zakończenie współpracy z Partnerem z przyczyn przez niego zawinionych, zawsze powoduje anulowanie wszelkich korzyści przyznanych w wyniku udziału w Programie, w tym również traci on prawo do domagania się wypłaty jakichkolwiek środków.
 19. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora w okresie późniejszym niż naliczono punkty,
  iż Partner działał dla zdobywania punktów w sposób nieuczciwy, sprzeczny z Regulaminem
  lub obowiązującym prawem, zarówno polskim jak i międzynarodowym, Organizator uprawniony jest do natychmiastowego anulowania wszelkich przyznanych takiemu Partnerowi korzyści, oraz do zablokowania konta Partnera.
 20. W przypadku zablokowania konta lub zakończenia współpracy z Partnerem, zobowiązany on jest do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości będących podstawą zawieszenia konta.
 21. Organizatorowi służy prawo jednostronnego całkowitego zakończenia lub wstrzymania realizacji Programu bez podawania przyczyn.
 22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.